Image

Nadácia Oeconomici Neosolienses

deco-blob-1 decoration
graphical divider
Nadácia ON logo
Predstavenie nadácie.

Nadácia vznikla v roku 2019 z iniciatívy absolventov a zamestnancov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (EF UMB). Účelom nadácie je podpora verejnoprospešných aktivít a projektov realizovaných študentami, zamestnancami a absolventmi EF UMB prostredníctvom grantových programov.

Nadácia zo svojich prostriedkov podporí projekty zamerané na:

 • podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
 • podpora kvality vzdelávania,
 • podpora procesu výučby,
 • vytváranie podmienok vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami,
 • podpora výskumu a vývoja,
 • podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce,
 • štipendijné programy – sociálne štipendiá, motivačné štipendiá, podpora stáží a študijných pobytov,
 • podpora obnovy a zveľadenia priestorov, v ktorých prebieha vyučovací proces, za účelom jeho skvalitnenia,
 • podpora materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť študentom a zamestnancom v ich rozvoji,
 • podpora projektov zameraných na zlepšovanie prístupu k najmodernejším poznatkom a metódam vzdelávania,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej spolupráce,
 • plnenie individuálne určenej pomoci pre jednotlivca, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi

Oprávnenými žiadateľmi o grant na realizáciu vyššie uvedených aktivít sú študenti a zamestnanci Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, vrátane všetkých právnych foriem mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich pri fakulte. Každé rozhodnutie o finančnej podpore schvaľuje Správna rada. Podávať projektové žiadosti je možné v rámci výziev realizovaných prostredníctvom grantových programov.

Správna rada Nadácie

Vanda Maráková
Vanda Maráková
Michal Mešťan
Michal Mešťan
Rado Jakab
Rado Jakab

Správca Nadácie

Viktor Földes
Viktor Földes

Revízor Nadácie

Danica Matáková
Danica Matáková
Icon For Arrow-up