Image

Všeobecná grantová výzva

deco-blob-1 decoration
graphical divider

Popis výzvy

Základné informácie

V rámci tejto výzvy môžu študenti a zamestnanci Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (ďalej ako „EF UMB“) požiadať Nadáciu Oeconomici Neosolienses (ďalej ako „Nadácia“) o finančnú podporu pre svoje projekty a aktivity, ktoré chcú realizovať v súvislosti s vlastným rozvojom alebo rozvojom EF UMB.

Predmet výzvy:
V rámci tejto výzvy budú podporené aktivity a projekty
• zamerané na podporu rozvoja EF UMB po technickej alebo materiálnej stránke,
• s ambíciou prispieť ku skvalitneniu výučby,
• s ambíciou podpory vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce,
• slúžiace na budovanie dobrého mena fakulty a jej PR,
• vedecko-výskumného charakteru (podpora výskumného projektu, zakúpenie prístupov do databáz, licencií na softvér a pod.),
• zamerané na organizáciu spoločenských, kultúrnych a vedeckých podujatí pre členov akademickej obce EF UMB, absolventov, partnerov z praxe, a pod.
• ktoré neboli špecifikované vyššie, ale pomáhajú napĺňať zámer a poslanie Nadácie Oeconomici Neosolienses, ktoré sú uvedené na webe www.nadaciaon.sk.

Oprávnenými žiadateľmi sú:
• študenti denného a externého štúdia na všetkých troch stupňoch štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (musia byť študentami v čase podania žiadosti),
• zamestnanci Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (pedagogickí i nepedagogickí).

Forma podpory:
• podpora projektov a aktivít bude mať finančnú podobu,
• maximálna výška podpory na 1 projekt je 2000 €,
• Správna rada Nadácie si vyhradzuje právo rozhodnúť o konečnom objeme prostriedkov alokovaných na túto výzvu aj o výške podpory na projekt (maximálna výška podpory uvedená v bode vyššie je zo strany žiadateľa nenárokovateľná).

Každý žiadateľ musí podrobne opísať svoj projektový zámer alebo účel aktivity, ktorú chce z prostriedkov Nadácie realizovať. V prípade, ak si Váš projekt alebo aktivita vyžaduje podporu vyššiu ako 2000 €, uveďte túto požiadavku v žiadosti. Ak je Vaša aktivita alebo projekt financovaný aj z iných zdrojov, uveďte to v žiadosti. K žiadosti môžete tiež priložiť prílohy.

S úspešnými žiadateľmi, ktorých žiadosti budú schválené, uzavrie Nadácia darovaciu zmluvu, v rámci ktorej sa určí dátum realizácie aktivity alebo projektu vrátane termínu vypracovania záverečnej správy.

Grantová výzva nemá časové obmedzenie. Žiadatelia môžu žiadosti posielať priebežne počas roka. Správna rada Nadácie bude o jednotlivých žiadostiach rozhodovať priebežne na kvartálnej báze (na konci každého kvartálu) a jednotlivých žiadateľov bude o svojom rozhodnutí informovať mailom.

Číslo výzvyNON-202102-002
Názov výzvyVšeobecná grantová výzva
StavOtvorená
Príjem žiadostíNeobmedzene
Oprávnení žiadateliaŠtudenti, Zamestnanci
Záverečnú správu poslať doNie je stanovené
Maximálna výška podpory projektu2 000,00 EUR

Priložené súbory

Podať žiadosť

Icon For Arrow-up